องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา : ตำบลเปือยใหญ่ แต่เดิมขึ้นอยู่กับการปกครองของอำเภอบ้านไผ่ เมื่อปี พ.ศ.2539
ได้แยกการปกครองขึ้นอยู่กับการปกครองของกิ่งอำเภอโนนศิลา สาเหตุที่ชื่อตำบลเปือยใหญ่ เพราะบ้านเปือยใหญ่
เป็นจุดศูนย์กลางที่มีชุมชนอยู่อย่างหนาแน่น และมีต้นเปือยใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน จึงเรียกขานติดต่อกันมาว่า
"ตำบลเปือยใหญ่" มาจนถึงปัจจุบัน
สภาพทั่วไปของตำบล : มีเนื้อที่ทั้งหมด 19.73 ตร.กม. หรือประมาณ 12,333 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร ไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่