องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบล

เบอร์โทรศัพท์  กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ลำดับ ชื่อ -  สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 นายสุรพล สิงหรา กำนันผู้ใหญ่บ้าน 081-7991918  
2 นายสถิตย์ มะลัยเถาว์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่1 084-7253221  
3 นายอำนวย จาระบับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่3 088-3032719  
4 นายสุริยา เทียบฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่4 088-0378550  
5 นายจิตติ บุญหยาด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่5 081-6870226  
6 นายเจริญ ครุฑไชย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่6 085-7490967  
7 นายวรรณชัย ไชโย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่7 090-8418780  
8 นายลิวัลย์ ดั้งชาลี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่8 084-7864724