องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 1. สภาพทั่วไป
         
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่   อำเภอโนนศิลา   จังหวัดขอนแก่น  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537   และยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่   23   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2540  จัดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  (ชั้น 3)     
          1.1  ที่ตั้งและอาณาเขต
                   องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่   เดิมเป็นเขตพื้นที่อำเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น  ต่อมาตำบลโนนศิลาได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอโนนศิลาและในปัจจุบันได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอโนนศิลา  องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่   จึงเป็นเขตพื้นที่หนึ่งของอำเภอโนนศิลา   จังหวัดขอนแก่น   มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอโนนศิลาโดยประมาณ   10  กิโลเมตร  และมีอาณาเขตติดต่อ   ดังนี้
                   ทิศเหนือ           ติดต่อกับ     ตำบลเมืองเพีย  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
                   ทิศใต้              ติดต่อกับ    ตำบลหนองปลาหมอ  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น
                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ     ตำบลโนนแดง  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น
                   ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ     ตำบลกุดเพียขอม   อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 
          1.2  พื้นที่
                องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่   มีเนื้อที่ประมาณ  15,122 ไร่   คิดเป็น 24  ตารางกิโลเมตร  โดยแบ่งเนื้อที่หมู่บ้าน  8  หมู่บ้าน  และอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่  จำนวน   8  หมู่บ้าน
          1.3  ภูมิประเทศ
                สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลเปือยใหญ่   เป็นพื้นที่ราบสูงสลับกับที่ลุ่มเป็นบางแห่ง   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน   ส่วนที่ราบดินส่วนใหญ่มีปัญหาคือดินจืด   ดินเค็ม   ดินมีกรวดทราย   ไม่มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน  แต่มีหนองน้ำขนาดใหญ่ไว้เก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร คือ หนองนาฮี  ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5  บ้านชาติ
          1.4  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
                 หมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่เต็มทั้งหมู่บ้าน  จำนวน  8  หมู่บ้าน   ประกอบด้วย              หมู่ที่  1     บ้านเปือยใหญ่
                       หมู่ที่  2     บ้านเปือยใหญ่
หมู่ที่  3     บ้านเก่าน้อย
หมู่ที่  4     บ้านนาโพธิ์
หมู่ที่  5     บ้านชาติ
หมู่ที่  6     บ้านหัวฝาย
                       หมู่ที่  7     บ้านหนองบ่อ
                       หมู่ที่  8     บ้านสว่า
 
 
         1.5  ประชากร
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
บ้านเปือยใหญ่
บ้านเปือยใหญ่
บ้านเก่าน้อย
บ้านนาโพธิ์
บ้านชาติ
บ้านหัวฝาย
บ้านหนองบ่อ
บ้านสว่าง
 
188
136
80
38
168
148
80
72
299
211
128
79
348
315
142
143
323
256
149
76
339
305
153
144
622
467
277
155
687
620
295
287
รวม 910 1,665 1,745 3,410
 
ความหนาแน่นเฉลี่ย   143  คน /  ตารางกิโลเมตร
          1.6  ท้องถิ่นอื่นในตำบล
                -  จำนวนเทศบาล           -        แห่ง
 

 2.  สภาพทางเศรษฐกิจ
 
2.1  อาชีพของประชากร
 อาชีพของประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  (ทำนา)  เป็นอาชีพหลัก   ทำได้ปีละครั้งโดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก  ในฤดูหลังทำนาประชาชนจะมีอาชีพเสริม  เช่น  การเลี้ยงสัตว์   การปลูกผัก  การตัดเย็บเสื้อผ้า   การทอผ้าไหม   เป็นต้น
2.2  หน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
  -  ธนาคาร                 -       แห่ง      -  โรงแรม                  -        แห่ง
             -  ปั๊มน้ำมัน/และก๊าซ     -        แห่ง      -  โรงงานอุตสาหกรรม      -        แห่ง
             -  โรงสีข้าว              9        แห่ง      -  ร้านค้า                    31      แห่ง
  -  บ้านเช่า                2        หลัง      -  ร้านเชื่อม                 1        แห่ง
 
 
3.  สภาพทางสังคม
        3.1  สถาบันการศึกษา
                -  โรงเรียนประถมศึกษา                        1        แห่ง
                   -  โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส)         1        แห่ง
ซึ่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต  3  (สพฐ.)  ดังนี้
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน จำนวนนักเรียน  (คน) รวม(คน) ครู
อนุบาล
(คน)
ป.1
(คน)
ป.2
(คน)
ป.3
(คน)
ป.4
(คน)
ป.5
(คน)
ป.6
(คน)
ม.1
(คน)
ม.2
(คน)
ม.3
(คน)
1 ร.ร.บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 2๒ 1๐ 1๖ 1๓ 1๐ 1๐ 1๘ 1๕ 1๒ 1๓๔ ๒๑
2 ร.ร.ไตรราษฎร์สามัคคี ๕๙ ๑๑ 1๓ - - - 10๘ 7
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา      -        แห่ง      -  โรงเรียนก่อนปฐมวัย                -        แห่ง
                   -  โรงเรียนอาชีวศึกษา      -        แห่ง      -  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง              -        แห่ง
                   -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน      -        แห่ง
          3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
                   -  วัด/สำนักสงฆ์            7        แห่ง  ได้แก่
                   1. วัดป่าภูเขาดิน             ตั้งอยู่หมู่ที่  1  บ้านเปือยใหญ่     
                   2. วัดสีหนาทาราม                     ตั้งอยู่หมู่ที่  2  บ้านเปือยใหญ่
                    3. วัดราษฎรศรัทธาสามัคคี            ตั้งอยู่หมู่ที่  3  บ้านเก่าน้อย    
                   4. วัดสะอาดบุญญาราม                ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านชาติ
                    5. วัดป่าเรไลย์                        ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านชาติ              
                   6. วัดรักขิตมณีวัลย์                    ตั้งอยู่หมู่ที่  6  บ้านหัวฝาย
                   7. สำนักสงฆ์สว่างธรรม               ตั้งอยู่หมู่ที่  8  บ้านสว่าง
                    -  มัสยิด         -        แห่ง      -  ศาลเจ้า                  -        แห่ง
                    -  โบสถ์          -        แห่ง
      3.3  การสาธารณสุข
        -  โรงพยาบาลของรัฐ     -     เตียง   -   แห่ง         -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   1   แห่ง
          -  สถานพยาบาลเอกชน   -   แห่ง                       -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน       -   แห่ง
     -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100
 
      3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                   -  สถานีตำรวจ                                 -        แห่ง
                   -  ที่พักสายตรวจ/ป้อมยามตำรวจ               -        แห่ง
                   -  สถานีดับเพลิง                                -        แห่ง


4.  การบริการพื้นฐาน
 
          4.1  การคมนาคม
               ตำบลเปือยใหญ่มีเส้นทางคมนาคมที่สัญจรไปมาได้หลายเส้นทางคือ
                1. หากต้องการเดินทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ ไปอำเภอบ้านไผ่  สามารถไปได้  2  ทาง  คือ
                    - จากองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่  ไปทางทิศเหนือ  ถนนลาดยางสะดวกระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตรจะถึงบ้านเมืองเพีย    ถนนทางหลวงสายบ้านไผ่ – ชนบท  แล้วเลี้ยวขวาเข้าอำเภอบ้านไผ่อีก  6  กิโลเมตร   หากเลี้ยวซ้ายก็ไปอำเภอชนบทอีก  5  กิโลเมตร 
  - จากองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่   ไปทางทิศตะวันออก  จะผ่านตำบลโนนแดงแล้วมาบรรจบถนนมิตรภาพ   ระยะทางประมาณ  10  กิโลเมตร  ถนนเป็นถนนหินคลุก  ถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตสลับกันไป  เลี้ยวซ้ายออกถนนมิตรภาพแล้วเดินทางต่อไปอำเภอบ้านไผ่ระยะทางประมาณ  7  กิโลเมตร   แต่ส่วนมากแล้วคนจะนิยมเดินทางไปเส้นตำบลเมืองเพีย
                         2.  หากต้องการเดินทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ไปที่ว่าการอำเภอโนนศิลา   สามารถไปได้  2  ทางคือ
                           2.1  เส้นเปือยใหญ่ – โนนแดง  แล้วเลี้ยวขวาเข้าอำเภอโนนศิลา  ระยะทาง 11 กิโลเมตร  เป็นถนนถนนหินคลุก ถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตสลับกันไป
                           2.2  เส้นเปือยใหญ่ – หนองปลาหมอ  แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอโนนศิลา   ระยะทาง  10  กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยาง
 
     ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมภายในหมู่บ้านทั้ง  8  หมู่บ้าน
               ถนนลาดยาง
        1.  ถนนลาดยางจากบ้านเมืองเพีย   อำเภอบ้านไผ่  ถึง บ้านชาติ  อำเภอโนนศิลา  จำนวน   1   สาย  ระยะทาง   7   กิโลเมตร
         2.  ถนนลาดยางจากบ้านเปือยใหญ่   อำเภอโนนศิลา  ถึงบ้านโนนแดง  ตำบลโนนแดง  
อำเภอโนนศิลา  จำนวน  1  สาย  ระยะทาง   1,800   เมตร และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อีก  437   เมตร
               ถนนดิน
                   1.  ถนนดินจากบ้านชาติ  ถึง  บ้านผักหวาน   ตำบลหนองปลาหมอ  ระยะทาง   3   กิโลเมตร
                   2.  ถนนดินจากบ้านหนองบ่อ ถึง บ้านดู่ใหญ่  ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่  ระยะทาง  1.6  กิโลเมตร
        3.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนดินจากวัดป่าภูเขาดิน  ถึงบ้านเสาเล้า   ตำบลกุดเพียขอม
              อำเภอชนบท  ระยะทาง   1.8   กิโลเมตร
        4.  ถนนดินจากบ้านหัวฝาย  ถึง  แยกบ้านเปือยใหญ่   ระยะทาง   2.3   กิโลเมตร
                   5.  ถนนดินจากบ้านหัวฝาย  ถึง  โนนรัง   ระยะทาง   2.3   กิโลเมตร
        6.  ถนนดินจากบ้านชาติ  ถึง  บ้านเสาเล้า  ตำบลกุดเพียขอม  อำเภอชนบท  ระยะทาง   900  เมตร
ถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
 

4.2  การโทรคมนาคม
          -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขตำบล                -        แห่ง
        -  สถานีการโทรคมนาคมอื่นๆ ได้แก่ โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน -        แห่ง
          -  อินเตอร์เน็ตตำบล  1  แห่ง   ตั้งอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
4.3  การไฟฟ้า
          ทุกหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าอย่างทั่วถึงจำนวน   8   หมู่บ้าน  
          จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ  100
4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ
          -  ลำน้ำ/ลำห้วย             3        สาย
          -  บึง/หนองและอื่นๆ        6        สาย
4.5  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
        -  ฝาย            5        แห่ง
             -  บ่อน้ำตื้น    -        แห่ง
          -  บ่อโยก         10       แห่ง
          -  สระน้ำ          -        แห่ง
 
 
 5.  ข้อมูลอื่นๆ
 
          5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
                5.1.1  ทรัพยากรดิน  เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและการยังชีพ
                   5.1.2  ทรัพยากรน้ำ  มีแหล่งน้ำธรรมชาติประเภทบึง   หนอง   ลำห้วย   จำนวน   9   แห่ง
                   5.1.3  ทรัพยากรป่าไม้   ไม่มีทรัพยากรป่าไม้ในเขตตำบล
          5.2  มวลชนจัดตั้ง
                -  ลูกเสือชาวบ้าน     2     รุ่น     300     คน         -  กลุ่ม  อสม.     73     คน
                   -  ไทยอาสาป้องกันชาติ     -     คน           -  กลุ่มสหกรณ์ทุกหมู่บ้าน     -     คน
                    -  กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ          -     คน      -  กองทุนสวัสดิการสังคม  1  กองทุน           -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   1   รุ่น   50   คน    
                   -  กลุ่มอาชีพ (เศรษฐกิจชุมชน)   8   กลุ่ม     -  กลุ่มสตรีแม่บ้าน   1  กลุ่ม