องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา   จังหวัดขอนแก่น
 
วิสัยทัศน์การพัฒนา
          วิสัยทัศน์การพัฒนาของจังหวัด
             “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่    มุ่งสู่มหานครอาเซียน”
 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
          “ ยกฐานะความเป็นอยู่  รอบรู้วิทยาการ  ประสานสามัคคี  ชีวีปลอดภัย  ไปมาสะดวก ”
 
พันธกิจ
          1. สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
          2. ส่งเสริมการศึกษา  และกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
          3. ส่งเสริมความร่วมมือของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
          4. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน  และบูรณาการสิ่งแวดล้อมในชุมชน
          5. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำตลอดทั้งสาธารณูปโภคต่างๆ
 
จุดมุ่งหมาย
          1. ประชาชนมีอาชีพ  และรายได้เพิ่มขึ้น
        2. ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
          3. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยประสานกับภาครัฐ/เอกชน
          4. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง  ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          5. มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย  มีสาธารณูปโภคที่ทั่วถึงและเพียงพอ