องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2557 (แบบ สขร. 1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2557 (แบบ สขร. 1)