องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางประจำใน ราชอาณาจักร
 
ลงวันที่:
24 กันยายน 2561
รายละเอียด:
 
เอกสารดาวน์โหลด: