องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่คณะผู้บริหาร

นายก อบต. นายสุรพงค์ ถวิลวงษ์
ตำแหน่ง: นายก อบต.
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 089-7819545
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
รอง นายก อบต. นายเชาวลิต ตรีศรี
ตำแหน่ง: รอง นายก อบต.
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 089-8592234
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
รอง นายก อบต. นายสวัสดิ์ ถวิลวงษ์
ตำแหน่ง: รอง นายก อบต.
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 089-5736184
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
เลขานายก อบต. นางจารุณีย์ พลทองวิจิตร
ตำแหน่ง: เลขานายก อบต.
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 083-3359804
อีเมล์:
Facebook:
Line ID: