องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่สมาชิกสภา

ประธานสภา อบต. นายบันทิง สินเธาว์
ตำแหน่ง: ประธานสภา อบต.
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 089-8625133
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
รองประธานสภา อบต. นายวิจิตร สีกา
ตำแหน่ง: รองประธานสภา อบต.
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 087-4223692
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
เลขานุการสภา อบต. นายพิภพ น้อยพา
ตำแหน่ง: เลขานุการสภา อบต.
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 081-2610198
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  1 นายเทพพร สีตาล
ตำแหน่ง: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  1 นายนิรันดร์ จันทรสาร
ตำแหน่ง: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2 นางสุนทรี คำวิสิทธิ์
ตำแหน่ง: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 นายอนงค์ นรชาญ
ตำแหน่ง: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 นายสงบ ภูมิเรือง
ตำแหน่ง: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4 นางประภา เพิ่มพูน
ตำแหน่ง: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  5 นางวิไลวรรณ ก้อนแก้ว
ตำแหน่ง: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  5 นายกุฎาเดช สุดจริง
ตำแหน่ง: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6 นายบุญปลาย น้อยโนนทอง
ตำแหน่ง: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
หน้าที่ 1 [ 2