องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่งานตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นางคนิษฐา สุดหอม
ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 094-5052929
อีเมล์: nidandpin2009@hotmail.com
Facebook: คนิษฐา สุดหอม
Line ID: 0945052929