องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่งานตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน นางคนิษฐา สุดหอม
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID: