องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่หัวหน้าส่วนราชการ

ปลัด อบต. นายพิภพ น้อยพา
ตำแหน่ง: ปลัด อบต.
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 081-2610198
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
รองปลัด อบต. นายเอนก นรมาตย์
ตำแหน่ง: รองปลัด อบต.
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 088-3358748
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวศิริภัค เมืองประทุม
ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 087-9469916
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ผู้อำนวยการกองคลัง นางปัญชลส โล่วันทา
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
หัวหน้าส่วนโยธา นายเจษฎา ภูครองหิน
ตำแหน่ง: หัวหน้าส่วนโยธา
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 081-7695401
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
หัวหน้าส่วนการศึกษา นางสมจิตร มูลบุรีย์
ตำแหน่ง: หัวหน้าส่วนการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 081-7695401
อีเมล์:
Facebook:
Line ID: