องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่สำนักงานปลัด

หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวศิริภัค เมืองประทุม
ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
นักพัฒนาชุมชน นางพนิตพิชา ป่าเกลือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นางพรชนก โมรีรัตน์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาววราภรณ์ ชาวงษ์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
เจ้าพนักงานธุรการ นายอุดมศักดิ์ ศรีแก้ว
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
เจ้าหน้าที่ธุรการ นายวีระชน ยุพิน
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นายวุฒิชัย สนิทไทย
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
พนักงานขับรถยนต์ นายประพัทธ์ ขุมเพ็ชร
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
นักการภารโรง นายวิชัย ลาดเข่ง
ตำแหน่ง: นักการภารโรง
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID: