องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่กองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง นางปัญชลส โล่วันทา
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
นักวิชาการคลัง นางดวงกมล ประกอบนันท์
ตำแหน่ง: นักวิชาการคลัง
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นายธนกร ฉายประสาท
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
เจ้าพนักงานธุรการ นางภคมล ยุพิน
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นางสาวรจนา ประวันนา
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID: